Дейности > Ранна рехабилитация

Децата с увреждания са 10 - 13% от общата детска популация (данни на Световната здравна организация), а някои проблеми — например нарушения в говора или речта, в ученето, поведенчески и емоционални разстройства — засягат още по-голяма част от децата.

Подкрепата от специалисти още през първите месеци и години от живота на децата е изключително важна - в тези най-сензитивни периоди в детското развитие ефектът от интервенциите е особено голям. Ранната рехабилитация се поставя като една от основните цели в Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания, приета през 2010 г.

Фондация "Ханна" започна създаването на Център за ранна рехабилитация и интеграция на деца в София (в столицата има много малко услуги за деца спрямо общия брой на децата и нуждите са огромни). Предоставени са общински помещения за Центъра. Осъществяват се два проекта и продължава набирането на средства за дейността на центъра.

Целева група

Центърът ще осигурява безплатна рехабилитация на деца от 0 до 7-годишна възраст с различни увреждания и проблеми в развитието:

Капацитет: 40 деца, посещаващи по график занятията средно 2 пъти седмично.

Дейности

  1. Консултиране на детето и семейството
  2. Оценка на потребностите на детето
  3. Рехабилитация: психологическа, логопедична, социална, физическа
  4. Игрови и арт-терапии
  5. Насочване и медиация
  6. Интегративни дейности

Право на ползване на услугите

Право да ползват услугите имат деца до 7 години с някое от посочените увреждания или разстройства. Деца с аутизъм насочваме към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър.

Приемаме с предимство деца от район "Лозенец". Деца от други райони на столицата могат да ползват услугите ни само при незает капацитет на Центъра.

Кандидатстване

Родителите подават заявления в Център "Ханна" и в отдел "Закрила на детето".

От отдел "Закрила на детето" след преценка на нуждите се издава направление към Център "Ханна", с което ползвате безплатно услугите.