Дейности > Проект "Интегрирана подкрепа"

Проект "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях"

по Мярка 5 "Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и др.)", в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

на ПРОГРАМА BG 07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Програмен оператор по Програма BG07 "Инициативи заобществено здраве" е Министерството на здравеопазването, а Подкрепящо звено—дирекция "Оперативна програма Техническа помощ" в Министерския съвет.

Изпълнители:

Институции, в която ще се осъществява проектът—Центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания и Дневен център за деца с увреждания в София, Кюстендил и Перник.

Целеви групи
Цели на проекта
Основни дейности Приноси за реализиране на целите на Програма BG 07