Дейности

Ранна рехабилитация

Работата ни е насочена приоритетно към:

В предлаганата работа с деца следваме стандартите и методиките, утвърдени от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, въвеждаме и доказани европейски практики и инструменти за оценяване и подкрепа на деца и семейства. Методологията ни се основава на центрирания върху детето подход и подхода, базиран на правата.

Актуални дейности:

Проекти:

Подкрепа за родителството

Актуални дейности: